בשנת 2003 גילה איש עסקים בשם דניאל טל כי למרות שחלה במחלה קשה ולמרות ששילם במשך שנים
למגוון ביטוחים,  אין קשר בין מה שחשב שתייה זכאותו במקרה הצורך לבין המסמכים שחתם עליהם לסוכן הביטוח.
הגילוי העגום הביאו לבדוק גם את הביטוח הפנסיוני שלו ולמרבה הצער גם בנושא זה גילה שמרבית החיסכון ירד לטמיון.

כאדם מיומן בעסקים הבין את ניגוד האינטרסים המובנה בעסקאות הביטוח והפנסיה ואת חוסר ההיגיון שקבלת "ייעוץ " מסוכנים המייצגים את הגופים המוסדיים ונמצאים בדיוק באינטרס ההפוך לצרכי הלקוח.
טל ראה מעבר לצורך המשמעותי בייעוץ אובייקטיבי גם הזדמנות  לפתח ענף של ייעוץ בלתי תלוי בנושאים אלה ולכן השקיע בהקמת חברת הייעוץ האובייקטיבי הראשונה שפעלה גם בתחום הייעוץ הביטוחי והפנסיוני הבלתי תלוי ללא זיקה לחברות הביטוח ופעל לקידום תקינה, רישוי, חקיקה ופיקוח מטעם משרד האוצר וההפרדה וההבחנה בין ייעוץ אובייקטיבי לשיווק
ע"י יועצים פנסיוניים מומלצים מומחים לבדיקת תשלומי ביטוחי בריאות, ביטוחי סיעוד ותכניות פנסיה
ללא מכירה
.

בשנת 2005 חוקק חוק ההפרדה בין הייעוץ הפנסיוני לשיווק הפנסיוני והחלו חוקי עונשין שקבעו קנסות ועונשין לסוכני ביטוח שיטעו את הציבור וישתמשו במילה "ייעוץ" ונגזרותיה.

חברת פורשור מומחים, מערכת מומחים מובילים בתחום הפנסיוני, ביטוח, ההשקעות, מיסוי וזכויות פיננסיות, בעלת רישיון מיוחד ובו התניה (שאינה קיימת במרבית רישיונות היועצים בישראל) המונעת מהחברה ויועציה לקבל כל סוג של עמלה בגין כל פעולה שייעשה הלקוח בהמלצתה, מחברות הביטוח והגופים הפיננסיים.
החוזה שנחתם בין החברה לכל לקוח מוכתב ע"י משרד האוצר, אינו יכול להשתנות ללא אישור האוצר ומגן על זכויות הלקוח ווידוא קבלת ייעוץ מקצועי ללא משוא פנים. בכך למעשה מבטיחה החברה נאמנות בלעדית ללקוח ומשמשת כמקום בטוח בו יכול כל אזרח להסתייע בייעוץ מקצועי ונאמן למימוש השאיפות הפנסיוניות והביטחון האישי והמשפחתי במינימום הוצאה כספית.      -  טרם שרות נערכת בדיקת כדאיות מקדימה שמביטח כי  אם לא תרויח- לא תשלם!

אודות הייעוץ האובייקטיבי בישראל בנושאי ביטוחי בריאות חיים ופנסיה

התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%