למה הוזלת דמי ניהול זה לא הכל (וצריך ייעוץ פנסיוני כולל),
הוזלת דמי הניהול בתכניות החיסכון הפנסיוני שלנו הוא ה"סוס" שיועצי פנסיה רבים "רוכבים עליו", ולאחרונה גם בעדוד ופרסום אתרי אינטרנט המצעים "בדיקת דמי ניהול ללא תשלום" בעוד פרטי הלקוח מועברים לגופים כמו בתי השקעות וסוכני ביטוח (הלקוח מאשר בדר"כ הסכמתו לכך מבלי משים בסימון "אישור קריאת תקנון".
אולם אנחנו טוענים כי זוהי הסתכלות חלקית, ואפילו חלקית מאוד, על עולם הנתונים הקשורים בביטוח הפנסיוני של כל אדם במדינת ישראל, ושהוזלה בלבד של דמי הניהול המשולמים בביטוח הפנסיוני שלכם היא ממש לא כל הסיפור. למה כדאי לכם להשיג יותר מרק הוזלה של דמי הניהול, ומה תרוויח מייעוץ פנסיוני כולל ואובייקטיבי? על כך, במאמר שלפניכם.
מהו ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי וכולל, ומה עוד הוא כולל חוץ מבחינת דמי הניהול שאתם משלמים?
ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי בוחן את הצרכים והאפשרויות של כל מבוטח ומייעץ לכל אחד, באופן אינדיווידואלי, כיצד מומלץ לו להיערך לגיל הפרישה, ואילו מוצרים ביטוחיים או תכניות חיסכון לתקופת הפנסיה ניראה כי ישרתו אותו בצורה המיטבית. יועצים פנסיוניים אשר אינם מורשים לקבל עמלות הפצה מהגופים הפיננסיים שאת תכניות החיסכון והביטוחים שלהם ניתן להציע למתייעץ, יכולים להציג בפני המתייעץ את האפשרויות העומדות בפניו באופן רוחבי, עמוק, אמין ומדוייק, מבלי להעדיף תכנית כזו או אחרת או להציג רק את התכניות שאיתן הוא קשור.
תהליך ייעוץ פנסיוני מדוייק ואיכותי, הוא כזה שבו היועץ הפנסיוני רואה אך ורק את טובת המבוטח לנגד עיניו והצלחתו העסקית היא "תיווך" בין המבוטח לתכנית הפנסיה האופטימאלית עבורו. בין אם המבוטח בהמשך הדרך אכן מצטרף לתכנית שהומלצה לו או לא - מבחינת היועץ זה לא משנה.
בתהליך הייעוץ הפנסיוני אנחנו בוחנים את מצב המבוטח מהיבטים רבים, ביניהם:
 • הכנסתו הנוכחית ויכולת ההשתכרות העתידית הצפויה שלו ושל בני ביתו
 • אמדן הצרכים שלו בגיל הזקנה וכיום.
 • מצבו הביטוחי נכון לרגע זה - אילו ביטוחים, חסכונות, קרנות או קופות גמל נמצאים ברשות המבוטח ואילו מהם יש להשאיר, לאחד או לנייד?
 • מהם ההעדפות האישיות של המבוטח? למשל, עד כמה ספקולטיבי הוא היה רוצה שתיק החיסכון שלו יהיה? , מהם הכיסויים הרפואיים שהיה מעוניין בזמינותם וכדומה.
דמי הניהול חשובים, אבל הם לא הדבר היחיד שחשוב
זה נכון, מבוטחים רבים יכולים להוזיל את דמי הניהול בחיסכון שלהם לפנסיה. אבל זה בהחלט לא השינוי היחיד שיכול להתרחש לאחר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. עוד, יכול להיות שהמבוטחים יחליטו להקטין או להגדיל את סכומי החיסכון החודשיים שלהם, יבחרו להחליף את תמהיל החיסכון או את החברה המנהלת את החיסכון שלהם לפנסיה, ועוד.
זהירות אסון בהוזלת דמי ניהול
שימו לב, ניוד כספים מתכנית המתאימה לצרכי הלקוח ואשר מבטיחה תנאים טובים יותר כגון: הבטחת תשואה (ריבית), מקדם קצבה (יותר פנסיה בגין כל שקל צבור, כיסויים ביטוחיים נחוצים בהגדרות מצוינות , תקפות מיגונים למרות מצב רפואי קודם ועוד, מבלי להתייעץ עם יועץ פנסיוני עלולה להסב נזק בלתי הפיך של מאות אלפי שקלים, פי כמה וכמה מה"רווח" בהוזלת דמי הניהול.
לעבוד עם יועץ פנסיוני אובייקטיבי בעל ראייה כללית
הבחירה ביועץ פנסיוני אובייקטיבי המגיע מארגון שעוסק בעוד תחומים, כגון ביטוחי חיים, מיסוי, קרנות, וכדומה, תאפשר לגוף המייעץ ראייה כללית מפורטת של האפשרויות העומדות בפני המתייעץ, ולכן תקנה איכויות רבות נוספות לתהליך הייעוץ. לכן, מומלץ להשיג יועץ פנסיוני אובייקטיבי, ללא מכירה, אשר מאפשר ייעוץ פנסיוני בהסתכלות מקיפה על כלל המוצרים הביטוחיים ואופני החיסכון האפשריים בשוק.

דמי ניהול זה לא הכל

התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%