י"ב בניסן התשע"ה
1 באפריל 2015
 חוזר ביטוח
סיווג: בריאות
 
אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט
 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח) ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 1. כללי
שיווק הביטוח ביטוחי בריאות משווקים נכון להיום בחבילות ביטוח, במסגרתן מועמד לביטוח מחויב לרכוש כיסויים ביטוחיים שונים שאינם בהכרח קשורים לכיסוי אותו הוא ביקש לרכוש, ויתכן כי הוא אינו מעוניין בהם. בנוסף, ברוב המקרים המבטח לא מציג למועמד במעמד ההצטרפות לביטוח את העלות של כל כיסוי שנכלל בחבילה.
לות באופן שתואר, בהיעדר יכולת לרכוש את הרכיבים בנפרד ובהיעדר מידע על עלות כל רכיב בחבילה מוביל למספר בעיות. ראשית, מבוטח מתקשה לעיתים לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה עלול להוביל לרכישת כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.
בנוסף, בשיווק הביטוח בחבילות כאמור, לעיתים המבוטח אינו מבין כי הוא רוכש תכניות ביטוח שונות המשווקת לו באופן מאוגד, ובשל כך, לרוב, גם אינו מודע לזכויותיו בדבר אפשרויות הביטול של חלק מהכיסויים שרכש ללא צורך בביטול של כל הכיסויים הביטוחיים בחבילה.
 בהתאם לאמור, חוזר זה קובע הוראות לשיווק של כיסויים ביטוחיים שונים בתכניות לביטוח בריאות פרט וכן הוראות לעניין אופן ביטול כיסויים כאמור שנמכרו יחדיו.
 
 1. הגדרות
בחוזר זה -
"כתב שירות"  - כהגדרתו בסעיף 40 (ט) לחוק הפיקוח על הביטוח.
"תכנית בסיס" - תכנית ביטוח שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, המבטח רשאי להנהיגה כתכנית בפני עצמה (ללא תלות ברכישת תכנית אחרת).
"תכנית נוספת" - תכנית ביטוח או כתב שירות שלאחר שעמדו בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, המבטח רשאי להנהיגה כנלווית לתכנית בסיס.
 
 
 1. הפרדת כיסויים
  1. מבטח יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית בסיס ללא תלות ברכישה של תכנית נוספת אחרת או תכנית בסיס אחרת, אלא אם התיר זאת המפקח מראש ובכתב.
  2. מבטח, המנהיג אחת או יותר מהתכניות הבאות, יאפשר למועמד לביטוח לרכוש כל אחת מהן כתכנית בסיס:
 1. ניתוחים בישראל;
 2. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל;
 3. לתרופות;
 4. מחלות קשות;
  1. מבטח רשאי להציע למועמד לביטוח לרכוש תכנית נוספת בכפוף לכך שרכש תכנית בסיס. במקרים כאמור מבטח  יאפשר למועמד לרכוש את התכנית הנוספת ללא תלות ברכישת תכנית נוספת אחרת או ברכישת תכנית בסיס אחרת.
  2. מבטח לא יתנה הנחה בתכנית מסוימת ברכישה או באחזקתה של תכנית אחרת. אין באמור כדי למנוע מהמבטח תמחור מראש של מספר תכניות בסיס הנמכרות יחד במחיר מופחת המגלם חיסכון בעלויות למבטח, אשר המפקח לא התנגד לו בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח.
 
 1. הצעת הביטוח
  1. מבטח יפרט בטופס הצעת הביטוח מהן תכניות הבסיס והתכניות הנוספות שניתן לרכוש,תוך הפרדה בין תכניות הבסיס לתכניות הנוספות. בנוסף יוצגו למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח דמי הביטוח עבור  כל תכנית, בתקופת הביטוח לכלל הגילאים, והמועמד יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מהתכניות שבכוונתו לרכוש; כמו כן, יפרט המבטח במעמד מילוי הטופס כאמור בפני המועמד לביטוח, את האפשרות של המבוטח לבטל כל אחת מהתכניות שרכש, לפי האמור בסעיף 5. הסכמת המבוטח לפי סעיף זה תתועד על-ידי המבטח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, חשבון מקוון של המבוטח אצל המבטח, מסרון, שיחה מוקלטת וכיוצא בזה; לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.
  2. כאשר הליך הצעת הביטוח מתבצע באמצעות שיחה טלפונית המבטח יקיים את הוראות סעיף קטן (א). על אף האמור, לגבי הצגת דמי הביטוח, המבטח יציג למבוטח את דמי הביטוח עבור כל אחת מתכניות הבסיס והתכניות הנוספות הכלולות בהצעה לביטוח בהתאם לגיל המבוטח באותו מועד, את התפתחות סך כל דמי הביטוח עבור סך התכניות בתקופת הביטוח לכלל הגילאים, ויציע למבוטח לשלוח את טבלת דמי הביטוח המלאה כאמור בסעיף קטן (א).
 
 1. ביטול הביטוח
  1. מבטח יאפשר למבוטח שרכש פוליסה הכוללת מספר תכניות, לבטל כל אחת מהתכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר מהתכניות האחרות שנרכשו יחד עם אותה תכנית; בוטלה תכנית כאמור, ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בתכנית אחרת. לעניין זה "ביטול הנחה" – למעט במקרה של ביטול של מחיר מופחת שניתן בשל רכש של  מספר תכניות בסיס, כאמור בסעיף 3(ה) שהמפקח לא התנגד לו כאמור באותו סעיף.
  2. על אף האמור בסעיף קטן (א), הותר שיווק של תכנית נוספת מסוימת רק יחד עם תכנית בסיס מסוימת, ובוטלה אותה תכנית בסיס תבוטל גם התכנית הנוספת שהותרה לשיווק יחד עמה.
על אף האמור בסעיף קטן (א), בוטלו כל תכניות הבסיס לגבי מבוטח מסוים, יבוטלו גם התכניות הנוספות שנלוו למי מתכניות הבסיס כאמור.
 
 1. תחילה ותחולה
הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות פרט בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות שישווקו החל מיום 1 בדצמבר 2015.
                                                                                                      
 
                                                                                      דורית סלינגר
                                                                                 המפקחת על הביטוח
התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%