למה חברת ייעוץ ולא יועץ יחיד
ייעוץ פנסיוני הינו תחום עיסוק הדורש מהבוחרים בו ידע נרחב, התעדכנות שוטפת בתנאים המשתנים של המכשירים הביטוחיים ותכניות החיסכון של הגופים הפועלים בשוק, ויכולת להיות קשוב ולמתייעץ ולהבין את צרכיו לאשורם. לא תמיד זה פשוט לזהות את אפיקי החיסכון המושלמים לכל מתייעץ, אבל גם כאשר בוחרים חברת ייעוץ גדולה ומבוססת - חשוב לבחור נכון. הכל על בחירת היועץ הפנסיוני המושלם - במאמר שלפניכם
ייעוץ פנסיוני מקיף
בתהליך הייעוץ והבחירה של תכנית חיסכון לקראת הפנסיה, חשוב לקחת בחשבון שלל משתנים, ביניהם גובה ההכנסה ופוטנציאל ההשתכרות של המבוטח, מצבו המשפחתי, הצפי לקראת הפנסיה ומספר השנים עד אז, ועוד. חשוב בתהליך הייעוץ המקיף והשלם להבין מה מצבו של המבוטח בהיבטים השונים של אפיקי החיסכון שלו ולקבל מידע שלם אודותיו ואודות תיק החסכונות, ההפקדות וההשקעות שלו. חשוב להבין מה מצבו מבחינת רשויות המס ואם הבחירה באפיק חיסכון פנסיוני כזה או אחר תשפיע על תשלומי המס שלו, ועוד.
ישנם יועצים פנסיוניים הפועלים במסגרת עצמאית ומספקים לכל מתייעץ את כל המידע בעומד לרשותם. חשוב לומר, כי קשה לצפות מאדם אחד לחלוש על כל כך הרבה תחומי התמחות, להישאר מעודכן בכל אחד מהם ולהציג בפני כל מתייעץ את שלל העובדות והנתונים הנדרשים על מנת לקבל החלטה מושכלת, מבלי להתבלבל.
זו הסיבה, שחשוב ונכון יותר לעבוד מול חברת ייעוץ גדולה ומבוססת, לרשותה עומדת מערכת מומחים בתחומי הפנסיה, ההשקעות, המיסוי, ניהול הסיכונים ומשפטנים. המבטיחה ייעוץ פנסיוני שיודע להתחשב בכלל הנתונים המשקפים את מצבו של כל מתייעץ. בחברה כזו, ישנם תחומי התמחות לכל יועץ והייעוץ נעשה באופן שלם, אובייקטיבי ומדוייק ומתאים לכל מתייעץ על מאפייניו האישיים והשאיפות שלו מתכניות הפנסיה.
חברת ייעוץ גדולה ואובייקטיבית
מבין החברות הגדולות המציעות ייעוץ פנסיוני, חשוב לעמוד על מאפיין אחד מהותי שמבדיל כמה מאחרות - קבלה או אי קבלה של עמלות הפצה.
ישנן חברות ייעוץ פנסיוני, אשר בחרו לקבל עמלות הפצה מטעם הגופים הכלכליים אשר את מוצרי הביטוח ותכניות החיסכון שלהן הם מציעים למבוטחים שלהם. יועצים כאלה מציגים בדרך כלל בפני המתייעצים שלהם מספר מוגבל של אפשרויות מטעם הגופים שאיתם הם עובדים. על פי חוק, הם מחוייבים להציג בפני כל מתייעץ את מגוון החברות שאת שירותיהם הם מוכרים.
עניין נוסף הוא, שהיועצים מטעם הבנקים אינם מורשים לייעץ בנושאי ביטוח, עובדה שמשפיעה על היקף הייעוץ ויכולתו של היועץ המקצועי להציג בפני כל מתייעץ את התמונה במלואה.
מערכות מחשוב
לצורך ביצוע סימולציות ניתוח צרכים ובחינת כל האלטרנטיבות העומדות בפני הלקוח, כולל חישובי מס, עלויות, דמי ניהול, ערכי סילוק וזכויות ביטוח, דרושה מערכת ממוחשבת ומקיפה שעלותה בדר"כ מספר מיליוני שקלים , השקעה שאפשרית בדר"כ בגופים גדולים להבדיל ממערכות "מדף" וסימולטרים מוגבלים המושכרים ליועצים תמורת מספר מאות ₪ ונבנו בעיקר לשימוש סוכנים ומשווקים המציגים מצג מכירתי נוח וומפתה ולווא דווקא את האופציה הטובה ביותר עבור הלקוח ומשפחתו.
חברת ייעוץ אובייקטיבית - ייעוץ אופטימאלי
הייעוץ האופטימאלי יגיע כנראה מטעם חברת ייעוץ, אשר מחזיקה מספר יועצים ואינה מקבלת עמלות הפצה מאף גוף פיננסי (כלומר, היא מקבלת את שכרה אך ורק מן המתייעץ והוא ה"מפעיל" הבלעדי שלה). חברה כזו יכולה להציע ייעוץ פנסיוני מקיף, עדכני, בלתי תלוי ולאפשר למתייעץ לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר עבורו מבין מגוון האפשרויות העומדות לפניו.

יועץ פנסיוני יחיד או חברת ייעוץ

התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%