ייעוץ ביטוחי אישי ומשפחתי ללא מכירה
כולנו מתנהלים מתוך אי וודאות בנוגע לעתיד. אנחנו יודעים, למשל, מה יכולת ההכנסה שלנו כיום, אולם אין לנו יכולת לנחש מה היא תהיה בעוד שנה, ובוודאי לא בעוד עשור או אפילו שלושים שנים מהיום. עם תוחלת החיים ההולכת ומתארכת, כדאי שנשיג לעצמינו ידיעה ברורה יותר בנוגע למקורות ההכנסה שלנו ככל שיכולתנו לפרנס הולכת ונפגמת, או במקרה, חלילה, של תאונה, פציעה, ירידה בכושר העבודה, מחלה או אפילו מוות.
כמו כן אנו מבקשים לוודא שנוכל לשלם עבור טיפולים רפואיים, תרופות, ניתוחים מורכבים שאינם כלולים בסל הבריאות או שנוכל להמשיך ולחיות ברמת חיים סבירה גם במקרים בהם נאלץ להשתמש בשירותים כגון עזרה סיעודית או אשפוז במרכז רפואי ברמה טובה.
 איך עושים זאת? התשובה ידועה לכל - ביטוח, למשל ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות או ביטוח חיים.
מה שלא תמיד ידוע הוא החשיבות בתהליך אובייקטיבי של ייעוץ פנסיוני או ביטוחי, על מנת לקבל החלטה מיטבית בנוגע לשיטת החיסכון שלכם לעתיד.
ייעוץ ביטוחי אישי ומשפחתי מטרתו לחשוף אתכם בפני האפשרויות השונות שלכם להיערך באופן המיטבי לקראת העתיד, ולהבטיח את העתיד הכלכלי הקרוב והרחוק שלכם ושל המשפחה שלכם. הייעוץ הביטוחי האובייקטיבי יאפשר לכם להשיג מידע מקיף, מדוייק, ונטול אינטרסים, על כלל האפשרויות שלכם לחסוך לגיל הפרישה, בצורה שתאפשר לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם.
הסוגים של ייעוץ ביטוחי בגיל צעיר וגם לקראת הפנסיה
הביטוח המוצע על ידי הגופים הכלכליים המציעים מוצרים ביטוחיים וגם חסכונות לפנסיה, מוצע בדרך כלל על ידי סוכן אשר מקבל עמלות על ביטוחים שהוא מצליח למכור. בין אם רק מהארגון שבו הוא עובד, או ממספר גופים שהוא מצליח לחבור אליהם ולקבל מהם עמלות הפצה עבור מכירת הביטוחים שלהם – ה"ייעוץ" מסוכן אשר מקבל תמורה מן הגופים המציעים את תכניות החיסכון והביטוחים הפנסיוניים, יציג בפני כל מתייעץ את המידע בנוגע לתכניות חיסכון שהסוכן נמצא איתן בקשר, ולא מידע שלם ובלתי מוטה בנוגע לכלל התכניות האפשריות למתייעץ.
במרבית המקרים יפחיד הסוכן את המשפחה מעבר לצורך הממשי בכדי למכור להם "חבילות ביטוח" גדולות ורווחיות מבחינתו כל הניתן.
הלקו אשר אינו מודע לזכותו לרכוש מגונים נפרדים ובהיקף הדרוש לו בלבד, ישלם בדרך כלל לפחות מאות שקלים נוספים ומיותרים מידי חודש לאורך כל חייו וחמור מכל, בעת מקרה יגלה חוסר התאמה בין הצורך לבין הביטוחים שרכש בתום לב מהסוכנים.
ב-80% מהמשפחות נרכשים ביטוחים בכפילויות (כולל כמובן כפילויות תשלום) בסכומים המצטברים למאות אלפי שקלים לאורך השנים.
מאידך, ישנם יועצי פנסיה (כמו היועצים מבית פורשור) שהתחייבו לא לגבות עמלות הפצה משום גוף כלכלי (והתחייבות זו מופיעה ברישיון העסק שלהם –המפוקח ע"י משרד האוצר), ולכן האינטרס היחיד שהם רואים לנגד עיניהם הוא האינטרס של המתייעץ, והצלחה הייעוץ מתבטאת לא ב"סגירת עיסקה" אלא בזיהוי המשתנים שיהפכו את תכנית החיסכון או הביטוח לקראת הפנסיה למתאימה ביותר עבור המתייעץ כמו גם "שידוך" בין המתייעץ לבין הגוף המספק את תכנית החיסכון המתאימה לו.
ייעוץ ללא מכירה
גופים מייעצים שאינם מקבלים עמלות הפצה, אינם מוטרדים מן השאלה האם בסוף תבחר להצטרף לתכנית חיסכון או ביטוח כלשהיא או לא. תהליך הייעוץ אינו כולל מכירה של מוצרים ביטוחיים או פנסיוניים אלא רק מאפשר למתייעץ להבין מה נכון עבורו וכיצד יוכל לקבל יותר בפחות משאבים. הייעוץ כולל המלצות עד לנקודה שבה המתייעץ מבין מהם השינויים שעליו לבצע במערך הביטוחים ו/או החסכונות שלו, אבל שלב ההצטרפות עצמו לתכניות השונות, הוא באחריות המתייעץ.

ייעוץ ביטוח אישי ומשפחתי

התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%