אתם בודאי מעוניינים דעת  מהם  העלויות של תהליך ייעוץ פנסיוני – ביטוחי מלא..
ובכן:  קודם כל סדרי גודל ... ואחר כך ההסבר !
יעוץ פנסיוני בלבד-ליחיד בלבד בחברת ייעוץ שאינה מקבלת עמלות הפצה, 
המספקת צוות מומחים ומערכות מחשוב מקיפות (ולא סימולאטורים  שנועדו למכירות) ,
עולה בישראל בין 3000-5000 ש"ח.
העלות נקבעת בהתאם להיקף הייעוץ :האם מדובר במשפחה, בפנסיוני, או גם ביטוח פרטי, גם מספר הפוליסות משפיע על המחיר!
יועצים בודדים שאינם עובדים במתכונת של מערכת מומחים , מציעים בדרך כלל ייעוץ פסניוני בלבד ללא ייעוץ ביטוח !

לא רק המחיר של הייעוץ חשוב, אלא היכולות של היועצים לתת מענה איכותי, רווח אמיתי 
מובטח מראש! 
כמו בעולם הרפואה בו אין  רופא  נבחר - עפ"י המחיר אלא עפ"י המקצועיות.
אין טעם לשלם, עבור ייעוץ שאינו ריווחי ולא מונע ממך הפסדים משמעותיים!
לכן רצוי לבדוק  האם היועצים מוכנים לתת לך אחריות לתוצאות לפני שנגבה עבור הייעוץ המלא.
 

עלויות ייעוץ פנסיוני

כל השדות חובה בכדי שנוכל לפתוח את קריאה במערכות שלנו רק לפונים רציניים!
אנחנו מתחייבים :  להיות נאמנים רק לך!      * לחסוך לך כסף רב ולדאוג לשקט נפשי אמיתי!    * לא לגבות ממך שקל עבור תהליך ייעוץ אם לא נחסוך לך מאות אלפי שקלים!
כמו שהולכים קודם להתייעץ  עם רופא  לפני שמחליטים האם יש הצדקה לניתוח, ומה סיכויי ההחלמה, רצוי לבקש מחברת הייעוץ  ביצוע פגישת ייעוץ ראשוני  להערכת תועלות שמחירה  נמוך משמעותית ממחיר הייעוץ  ובמידה והיועץ מחליט בתום הפגישה שיש הצדקה בתהליך ייעוץ מלא  לדרוש הבטחה (בכתב) לגובה ביטול הפסדים או רווח בחיסכון.
 
אל תשכחו בפגישה, לבדוק כי בגוף רישיון הייעוץ של החברה מצוין  "הרישיון מוגבל בכך שהתאגיד לא יבצע עסקה במוצר פנסיוני עבור הלקוח ולא יגבה עמלה כלשהיא מגוף מוסדי .."      במקרה ובחרתם ביועץ יחיד בקשו הנוסח במכתב נלווה לרישיונו מטעם משרד האוצר. וחוזה מאושר משרד האוצר טרם תחילת ייעוץ.   
החוזה מכיל בין השאר גם גילוי נאות של היועץ לגבי אובייקטיביות וגם שימרה על סודיות!              
 
רוצה לשמוע עוד?                         זה הזמן לצלצל  אלינו 1-700-700-913                       ניתן לשלוח לנו את הפרטים שלך ולבקש מנציג שלנו להתקשר אליך:
התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%