מדיניות – שרות "פגישת יועץ"
שלום רב וברוך הבא לשרות "פגישת יועץ " ("השרות").
כללי
1. "שרות פגישת יועץ" הנה שרות המאפשר לך לקבל מידע אודות הנחיצות והכדאיות בביצוע הליך ייעוץ פנסיוני / ביטוחי ולהכנת חוות דעת כוללת אודות  המוצרים הפנסיונים המרכיבים את החיסכון הפנסיוני שלך בפיקוח משרד האוצר. השרות נעשה ע"י חברת פורשור מומחים  בעלת רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר וע"י מומיה בעלי רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר.
2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשירות, אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי ההסכם  אנא אל תמשיך בהזמנת השרות באתר.
3. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשרות  ואולם השימוש במידע הנמסר על ידך או הנאסף על ידי פורשור מומחים ויועציה בעת השרות, לרבות העברת מידע כאמור לצדדים שלישיים, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת בכתובת http://www.forsure.org.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9.html
("התנאים הנוספים").
4. תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין פורשור מומחים ויועציה לצורך קבלת השרות.
5. אנא שים לב! פורשור מומחים ויועציה עשויים לשנות (לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, ובכלל זה הוספת תנאים) (ביחד: " שינוי") את תנאי השרות  ואת התנאים הנוספים מעת לעת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי. השרות  יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש בשרות. בנוסף, פורשור מומחים ויועציה  שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש במערכת ו/או באיזה מהשירותים שיוצעו במסגרת השרות, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם ותאושר מראש על יד המשתמש.
6. כניסתך לשרות, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאי שרות אלה והתנאים הנוספים. לצורך כניסה לשרות עליך ללחוץ על התיבה לצד הכיתוב "אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ואני מסכים ומאשר את כל האמור בהם". לחיצה על התיבה מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש והתנאים הנוספים, הבנת אותם והנך מסכים להם ובינהם:
מדיניות שילוח : החברה מתחייבת בזאת לספק את השרות בתוך 10 ימי עבודה  ממועד הבקשה אך לא קודם לתאריך שהתבקש ע"י המזמין בגוף הבקשה. בתום הרישום ואישור מועד פגישה, יקבל הלקוח הודעת דוא"ל הכוללת אישור תאום הפגישה,מועדה, מיקומהוהנחיות הגעה והכנה.
ביטול עסקה: בביטול עסקה בהודעה מראש "י הלקוח 5 ימי עסקים טרם תאריך אספקת השרות שנקבע, יזוכה הלקוח בכל  סכום התשלום שבוצע בפועל. בהודעה קצרה מ-5 ימי עסקים כאמור לא יזוכה הלקוח בשום חלק מהתשלום שבוצע בפועל, אך תעמוד לזכותו אפשרות להזמין השרות פעם נוספת במחיר מוזל ב-50% ממחיר השרות הנקוב בעת ההזמנה החדשה.
 
 
רישום לשרות
7. האפשרות לקבלת השרות  כפוף לרישום.
8. רשאי להירשם לשרות ולקבל שירותים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
א. כל מי שהינו בגיר, בעל כשרות משפטית והינו אזרח ישראלי.
ב. בעל תעודת זהות תקפה.
ג. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי.
ד. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ה. בעל כתובת בישראל.
9. בכפוף לתנאי השימוש, כל אדם אשר נרשם לשרות רשאי לעשות שימוש בשרות לצורך לו נועד (כמפורט לעיל ולהלן). כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי של פורשור מומחים ויועציה יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד השרות  ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות השרות ו/או משתמשים אחרים בשרות הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים.
10. בהצטרפות לשרות הנך מצהיר כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים והמידע מתוך המערכת. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא, נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כי פורשור מומחים ויועציה יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, ובהתאם לתנאי שימוש אלה והתנאים הנוספים.
11. פורשור מומחים ויועציה שומרים  לעצמם את הזכות למנוע את השרות  מהם, לכל פונה, לרבות פונים חדשים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר בשרות, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד להן על פי כל דין.
12. פורשור מומחים ויועציה רשאיים להפסיק את פעילות השרות, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמו ו/או להגבילו, כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת.
13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פורשור מומחים ויועציה עשויים למנוע שימוש במערכת, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
א. הופר תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או מהתנאים הנוספים.
ב. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש.
ג. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה פורשור מומחים ויועציה  ו/או בשרות ו/או במידע המופיע בשרות ו/או בפונים אחרים.
 
מסירת מידע אישי ושימוש במידע
14. הנך מסכים כי פורשור מומחים ויועציה יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה (כמפורט להלן).
15. הנך מסכים כי פורשור מומחים ויועציה יקבלו מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבורך ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני(, באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלך במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
16. הנך מצהיר כי הנך יודע כי פורשור מומחים ויועציה עשויים לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך לצרכיהן, לרבות לצורך שינוי השרות ושיפורו ולשם כך הנך מתיר להם לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין.
17. העלאת מידע ומסירתו לפורשור מומחים ויועציה, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות וכיוצא באלה, נעשית מרצונך החופשי בלבד ומהווה את הסכמתך לכך כי פורשור מומחים ויועציה יכולים לעשות שימוש במידע זה, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, ו/או את בני משפחתך, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר – והכל בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים (ביחד: "המידע השיווקי"). הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פורשור מומחים ויועציה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם פורשור מומחים ויועציה פעלו בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים.
18. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את המידע השיווקי כאמור בסעיף 17 לעיל, עליך להודיע על כך ל פורשור מומחים ויועציה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת mail@forsure.org  או בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור יצירת קשר באתר .www.forsure.org
  
אבטחת מידע
19. פורשור מומחים ויועציה עושים כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במערכת. פורשור מומחים ויועציה אינם מבטיחי  ואינם ערבים לכך, כי מסדי הנתונים שלהם לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד הם ינקטו באמצעים סבירים לא אחראיים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלהם ו/או לאתר פורשור ו/או למחשביהם ו/או למערכותים.
20. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי במערכת נשמר על ידי פורשור באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי פורשור מומחים ויועציה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור לעיל. פורשור מומחים ויועציה לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת פורשור מומחים ויועציה הנובעים מהעברת הפרטים למסלקה ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.
הגבלת אחריות
22. פורשור מומחים בע"מ הינה תאגיד - ייעץ פנסיוני ויועצת מורשית לענייני פנסיה וביטוח ולא תייצג אותך ו/או גוף מוסדי כלשהו בכל התקשרות בינך לבין גוף מוסדי, תהיה מעורבת באי אלו משלבי ההתקשרות בינך לבין גוף מוסדי, לרבות במשא ומתן בכל הקשור לתנאים הכספיים של מוצר פנסיוני כלשהו או כל תנאי אחר בתנאי ההתקשרות, ככל שתהיה. למען הסר ספק, פורשור מומחים  ומומחיה היועצים הפנסיוניים אינם ערבים לכך כי הליך ניוד המוצר הפנסיוני יבוצע בפועל על ידי הגוף המוסדי שבחרת. הליך הניוד כאמור כפוף לאישורו של הגוף המוסדי הרלוונטי ונעשה באחריותו בלבד. פורשור מומחים ויועציה אינם  אחראיים בכל אופן לביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני כאמור והן לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מההתקשרות בינך לבין הגוף המוסדי שבחרת ו/או כתוצאה מאי ביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני הרלוונטי מכל סיבה שהיא.
23. המידע המופיע במערכת אינו בגדר ייעוץ או שיווק או חוות דעת מקצועית, לרבות ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני), ומכל מקום המידע מוגש כפי שהוא (AS IS), ללא כל אחריות ו/או התחייבות, במפורש או מכללא, בקשר עם נכונותו, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או התאמתו לצרכייך האישיים.  
24. פורשור מומחים ויועציה  לא יהיו אחרייאם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש במערכת ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של פורשור מומחים ויועציה.
25. הנך מתחייב לשפות את פורשור מומחים ויועציה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להן, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.
שונות
30. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש והתנאים הנוספים.
31. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
32. כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה פורשור מומחים ויועציה - בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי פורשור מומחים ויועציה על קבלת ההודעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הודעות פורשור מומחים ויועציה ניתן לשלוח בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים באזור יצירת קשר באתר www.forsure.org . הודעת מטעם פורשור מומחים ויועציה יכול וישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום למערכת.
 
מדיניות – שרות "איתור  פנסיוני"
שלום רב וברוך הבא לשרות "איתור פנסיוני" ("השרות").
כללי
1. "איתור פנסיוני" הנה שרות המאפשר לך לקבל מידע על המוצרים הפנסיונים המרכיבים את החיסכון הפנסיוני שלך. שירות איסוף המידע נעשה עבורך על ידי פורשור מומחים בע"מ ויועציה, באמצעות פניה למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ("המסלקה") המופעלת על ידי חברת סוויפטנס בע"מ ("סוויפטנס"), בפיקוח משרד האוצר. שירות ניתוח המידע, הצגתו ותפעולה של המערכת, לרבות כל השירותים והתכנים המשולבים במערכת, נעשה על ידי מפעילת המערכת, פורשור מומחים ויועציה.
2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשירות, לרבות שימושך במידע המופיע במערכת והשירותים שיוצעו במסגרת השרות. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש אנא הפסק את השימוש בשרות ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבה.
3. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשרות  ואולם השימוש במידע הנמסר על ידך או הנאסף על ידי פורשור מומחים ויועציה בעת השרות, לרבות העברת מידע כאמור לצדדים שלישיים, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת בכתובת http://www.forsure.org.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9.html
 
("התנאים הנוספים").
4. תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין פורשור מומחים ויועציה לצורך קבלת השרות.
5. אנא שים לב! פורשור מומחים ויועציה עשויים לשנות (לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, ובכלל זה הוספת תנאים) (ביחד: " שינוי") את תנאי השרות  ואת התנאים הנוספים מעת לעת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי. השרות  יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש בשרות. בנוסף, פורשור מומחים ויועציה  שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש במערכת ו/או באיזה מהשירותים שיוצעו במסגרת השרות, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם ותאושר מראש על יד המשתמש.
6. כניסתך לשרות, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאי שרות אלה והתנאים הנוספים. לצורך כניסה לשרות עליך ללחוץ על התיבה לצד הכיתוב "אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ואני מסכים ומאשר את כל האמור בהם". לחיצה על התיבה מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש והתנאים הנוספים, הבנת אותם והנך מסכים להם .
רישום לשרות
7. האפשרות לקבלת השרות  כפוף לרישום.
8. רשאי להירשם לשרות ולקבל שירותים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
א. כל מי שהינו בגיר, בעל כשרות משפטית והינו אזרח ישראלי.
ב. בעל תעודת זהות תקפה.
ג. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי.
ד. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ה. בעל כתובת בישראל.
9. בכפוף לתנאי השימוש, כל אדם אשר נרשם לשרות רשאי לעשות שימוש בשרות לצורך לו נועד (כמפורט לעיל ולהלן). כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי של פורשור מומחים ויועציה יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד השרות  ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות השרות ו/או משתמשים אחרים בשרות הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים.
10. בהצטרפות לשרות הנך מצהיר כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים והמידע מתוך המערכת. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא, נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כי פורשור מומחים ויועציה יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, ובהתאם לתנאי שימוש אלה והתנאים הנוספים.
11. פורשור מומחים ויועציה שומרים  לעצמם את הזכות למנוע את השרות  מהם, לכל פונה, לרבות פונים חדשים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר בשרות, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד להן על פי כל דין.
12. פורשור מומחים ויועציה רשאיים להפסיק את פעילות השרות, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמו ו/או להגבילו, כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת.
13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פורשור מומחים ויועציה עשויים למנוע שימוש במערכת, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
א. הופר תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או מהתנאים הנוספים.
ב. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש.
ג. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה פורשור מומחים ויועציה  ו/או בשרות ו/או במידע המופיע בשרות ו/או בפונים אחרים.
מסירת מידע אישי ושימוש במידע
14. הנך מסכים כי פורשור מומחים ויועציה יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה (כמפורט להלן).
15. הנך מסכים כי פורשור מומחים ויועציה יקבלו מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבורך ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני(, באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלך במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
16. הנך מצהיר כי הנך יודע כי פורשור מומחים ויועציה עשויים לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך לצרכיהן, לרבות לצורך שינוי השרות ושיפורו ולשם כך הנך מתיר להם לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין.
17. העלאת מידע ומסירתו לפורשור מומחים ויועציה, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות וכיוצא באלה, נעשית מרצונך החופשי בלבד ומהווה את הסכמתך לכך כי פורשור מומחים ויועציה יכולים לעשות שימוש במידע זה, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, ו/או את בני משפחתך, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר – והכל בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים (ביחד: "המידע השיווקי"). הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פורשור מומחים ויועציה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם פורשור מומחים ויועציה פעלו בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים.
18. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את המידע השיווקי כאמור בסעיף 17 לעיל, עליך להודיע על כך ל פורשור מומחים ויועציה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת mail@forsure.org  או בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור יצירת קשר באתר .www.forsure.org
  
אבטחת מידע
19. פורשור מומחים ויועציה עושים כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במערכת. פורשור מומחים ויועציה אינם מבטיחי  ואינם ערבים לכך, כי מסדי הנתונים שלהם לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד הם ינקטו באמצעים סבירים לא אחראיים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלהם ו/או לאתר פורשור ו/או למחשביהם ו/או למערכותים.
20. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי במערכת נשמר על ידי פורשור באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי פורשור מומחים ויועציה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור לעיל. פורשור מומחים ויועציה לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת פורשור מומחים ויועציה הנובעים מהעברת הפרטים למסלקה ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.
הגבלת אחריות
22. ידוע לך כי ניתוח המידע שנמסר על ידך ו/או על ידי המסלקה ו/או צדדים שלישיים, הצגתו במערכת, ותפעול המערכת נעשה על ידי המסלקה הפנסיונית  בלבד.
23. פורשור מומחים בע"מ הינה תאגיד - ייעץ פנסיוני ויועצת מורשית לענייני פנסיה וביטוח ולא תייצג אותך ו/או גוף מוסדי כלשהו בכל התקשרות בינך לבין גוף מוסדי, תהיה מעורבת באי אלו משלבי ההתקשרות בינך לבין גוף מוסדי, לרבות במשא ומתן בכל הקשור לתנאים הכספיים של מוצר פנסיוני כלשהו או כל תנאי אחר בתנאי ההתקשרות, ככל שתהיה. למען הסר ספק, פורשור מומחים  ומומחיה היועצים הפנסיוניים אינם ערבים לכך כי הליך ניוד המוצר הפנסיוני יבוצע בפועל על ידי הגוף המוסדי שבחרת. הליך הניוד כאמור כפוף לאישורו של הגוף המוסדי הרלוונטי ונעשה באחריותו בלבד. פורשור מומחים ויועציה אינם  אחראיים בכל אופן לביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני כאמור והן לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מההתקשרות בינך לבין הגוף המוסדי שבחרת ו/או כתוצאה מאי ביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני הרלוונטי מכל סיבה שהיא.
24. המידע המופיע במערכת אינו בגדר ייעוץ או שיווק או חוות דעת מקצועית, לרבות ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני), ומכל מקום המידע מוגש כפי שהוא (AS IS), ללא כל אחריות ו/או התחייבות, במפורש או מכללא, בקשר עם נכונותו, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או התאמתו לצרכייך האישיים.
25. שים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול, קיימים משתנים נוספים אשר עליך לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני (אחד או יותר) מהמוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך ו/או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועליך לשקול היטב את משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך כולל בחינת הכדאיות לביצוע מהלך ייעוץ פנסיוני ע"י פורשור מומחים ויועציה או יועצים פנסיונים אחרים בעלי רישיון. לפיכך, אין להסתמך על המידע המופיע במערכת ו/או לפעול על בסיסו בלבד. פורשור מומחים ויועציה לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת, לרבות מידע בקשר עם דמי ניהול והנך פוטר בזה את פורשור מומחים ויועציה מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.
26. חלק מהמידע המופיע במערכת נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון הגופים המוסדיים והמסלקה. למען הסר ספק, פורשור מומחים ויועציה אינם ערבים לכך, שהמידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות המסלקה הפנסיונית הינו אמין ומדויק והנך יודע כי פורשור מומחים ויועציה לא בדקו את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו. פורשור מומחים ויועציה  אינם אחראיים בכל אופן למידע זה והן לא תהינה אחראיות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
27. פורשור מומחים ויועציה  אינם ערבים לכך כי במהלך השימוש במערכת התקשורת עמך או עם המסלקה הפנסיונית תהיה רציפה, תקינה ואיכותית. פורשור מומחים ויועציה  לא יהיו ערבים לנזק שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מאי יכולת לגשת למערכת, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם המערכת ו/או בגין הפסקת הפעילות במערכת – כולה או חלקה - ו/או בגין הפסקת מתן השירותים במערכת – כולם או חלקם.
28. פורשור מומחים ויועציה  לא יהיו אחרייאם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש במערכת ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של פורשור מומחים ויועציה.
29. הנך מתחייב לשפות את פורשור מומחים ויועציה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להן, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.
שונות
30. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש והתנאים הנוספים.
31. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
32. כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה פורשור מומחים ויועציה - בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי פורשור מומחים ויועציה על קבלת ההודעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הודעות פורשור מומחים ויועציה ניתן לשלוח בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים באזור יצירת קשר באתר www.forsure.org . הודעת מטעם פורשור מומחים ויועציה יכול וישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום למערכת.
 

תקנון ומדיניות שרותים

התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%